កម្មវិធី Kids International សិក្សាលើពីមុខវិជ្ជា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) របស់សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ។

7 Feb, 2023 | News & Events

កម្មវិធី Kids International សិក្សាលើពីមុខវិជ្ជា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) របស់សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ។

👉 វគ្គទី១ ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ និងបញ្ចប់វគ្គនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។
👉 ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស៖
– ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស
– ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន៕