កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន)

👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤

👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤

👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ

…………………

រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)

មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦