ពិសោធន៍ប្រតិកម្មជំនួសរវាងទង់ដែងស៊ុលផាត និងស័ង្កសី និង ពិសោធន៍ប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដុកម្មតាមផ្លូវស្ងួតរវាង កាបូន ជាមួយអុកស៊ីសែន
ថ្នាក់ទី១១
ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទេព បូរ៉ាលី