កាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែង មើលថែទៀងទាត់ និងគ្រប់ពេលវេលា។

16 Jan, 2023 | News & Events

កាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែង មើលថែទៀងទាត់ និងគ្រប់ពេលវាលា៕

🗺 អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

☎️ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 089 33 25 15 / 071 53 32 515

Website: https://tribaleducationgroup.com/

📧 Email: tribalschoolratanakiri@gmail.com

Facebook Page:
https://www.facebook.com/TheTribalSchool/