ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១
_ចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤
_បញ្ចប់វគ្គនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
………………
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦