លិខិតអបអរសាទរ​ ដល់យុវសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ បានប្រឡង IELTS
សាលាកុលសម្ព័ន្ធទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពី Cambridge ក្នុងការ
ប្រឡង IELTS ខ្នាតអន្តរជាតិរបស់សាលា
បញ្ជាក់៖ ឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ