លិខិតអបអរសាទរ ដល់យុវសិស្ស ផែន ឧត្តម ថ្នាក់ទី៨ នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ បានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ ១០០% នៃការចុះកម្មសិក្សាទៅកាន់ ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
បញ្ជាក់៖ ឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ