លិខិតអបអរសាទរ
សូមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះ យុវសិស្ស គឹម សុក្រឹត នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ក្នុងឱកាសដែលប្អូនទទួលបានលេខ ១
ក្នុងការប្រលងផ្នែក តែងនិពន្ធ (ថ្នាក់ក្រុង)
………………
*រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
*មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦