វគ្គសិក្សាទី១២ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-សីហា-២០២៣

បញ្ចប់៖ ៣០-តុលា-២០២៣