វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន
👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤
👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤
👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ
……………..
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦