វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស
👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤
👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤
👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ
………………..
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦