វគ្គសិក្សាទី៤០ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤

👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤

👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ

………………

រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)

មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦