វគ្គសិក្សាទី៤១ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស
👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៧-សីហា-២០២៤
👉 បញ្ចប់៖ ១៣-វិច្ឆិកា-២០២៤
👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ
………………
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦