វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ២”
-ចាប់ផ្តើម៖ ០៣-មិថុនា-២០២៤
-បញ្ចាប់៖ ២០-សីហា-២០២៤
………………
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦