សាលាកុលសម្ព័ន្ធយើងខ្ញុំ🙏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកអ្នកអាណាព្យបាលរស់នៅក្នុងក្រុងស្រុកឃុំភូមិនៃខេត្តរតនគិរីទាំងមូលដែលបានផ្តល់កិត្តិយសជួបផ្ទាល់ ជាមួយក្រុមការងារទីផ្សារដើម្បីមានឳកាសផ្តល់យោបល់ឬមតិ និងពិភាក្សាលើគម្រោងថិវិការសម្រាប់កូនៗរបស់លោកអ្នកនាពេលកន្លងមក ព្រមទាំងបាននាំកូនៗមកចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សារថ្មី2023-2024នេះផងដែរ។