ពីថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦ នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ដែលបានចូលរួមប្រឡងការប្រកបពាក្យ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣