សម្រាប់ថ្នាក់ទី៣ និងទី៤ ពិសេស
ចាប់ផ្តើម ១០កក្តដា ២០២៣
បញ្ចប់ ២២ កញ្ញា ២០២៣