សាលារៀនចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ មានបង្រៀនម៉ោងសិល្បៈរបាំ Free បន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២ រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ-អង្គារ នៅវេលាម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៥
-ចំពោះការចុះឈ្មោះ គឺនៅការិយាល័យផ្ដល់ពត៌មាន
-ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះនៅ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
………………
*រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
*មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦