សេចក្តីជូនដំណឹង សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធមានកិត្តិយស សូមជម្រាបដំណឹងដល់លោកអ្នកអាណាព្យាបាល និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ការបង់ថ្លៃសិស្សាចាប់ពីឆ្នាំ២០២១រហូតទៅដល់ឆ្នាំ២០២៦ ពុំមានការដំឡើងតម្លៃ នៃការសិស្សា។
រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)