អាហារូបករណ៍សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ សម្រាប់កងសមត្ថកិច្ចទាំងបី មន្រី្តរាជការគ្រប់ផ្នែក បុគ្គលិកNGOs បុគ្គលិកធនាគា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រះសង្ឈគ្រប់អង្គ
👉 ចុះឈ្មោះ ចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
………………
*រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)
*មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន និងអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៦