បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា

12 Jun, 2022 | Chum Sonya Chinese Language School, News & Events, The Tribal School, The Tribal School of Foreign Languages

បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ

VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា សម្រាប់បូកបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន។ គិតជាសាច់ប្រាក់ VR ២៤គ្រឿងនេះ គឺ ជាង១០,០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក (ជាង១ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)៕