វគ្គសិក្សាទី១៧ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៧ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៧ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៧-សីហា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១៣-វិច្ឆិកា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
វគ្គសិក្សាទី៤១ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៤១ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៤១ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៧-សីហា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១៣-វិច្ឆិកា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៧-សីហា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១៣-វិច្ឆិកា-២០២៤ 👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ...
សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា!

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា!

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា! ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា គឺជាការរំលឹកដល់ព្រឹតិ្តការណ៍ធំៗចំនួន៣ គឺថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតម ទ្រង់បានប្រសូត បានត្រាស់ដឹង...
វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...