លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរ សូមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះ យុវសិស្ស គឹម សុក្រឹត នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ក្នុងឱកាសដែលប្អូនទទួលបានលេខ ១ ក្នុងការប្រលងផ្នែក តែងនិពន្ធ (ថ្នាក់ក្រុង) ……………… *រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន...
វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ …………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ...
កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ……………… *រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) *មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
អាហារូបករណ៍សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

អាហារូបករណ៍សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

អាហារូបករណ៍សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ សម្រាប់កងសមត្ថកិច្ចទាំងបី មន្រី្តរាជការគ្រប់ផ្នែក បុគ្គលិកNGOs បុគ្គលិកធនាគា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រះសង្ឈគ្រប់អង្គ ចុះឈ្មោះ ចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… *រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ...