អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គមដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០២៣ …………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)...
ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១

ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១

ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១ _ចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤ _បញ្ចប់វគ្គនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស”

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស”

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស” -ចាប់ផ្តើម៖ ០៤-មិនា-២០២៤ -បញ្ចាប់៖ ២៤-ឧសភា-២០២៤ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)...
វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ …………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ នៅទីក្រុង Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេស ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...