កម្មវិធី Kids International  កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ...
សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន

សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន

សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន ……………. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...
Archeology and Restoration Training

Archeology and Restoration Training

Archeology and Restoration Training របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិនរបស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ……………. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...