ពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពអប់រំជារៀងរាល់ថ្ងៃ (Kaizen) ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សក្លាយខ្លួនជា Intellectual Gateway to the World និងក្លាយខ្លួនជាអ្នកដែលពោរពេញទៅដោយសីលធម៌ គុណធម៌ សមត្ថភាព ឧត្ដមភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Programs

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការសិក្សានៅសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ?៖

 • ព្រោះជាសាលាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងពោរពេញដោយជំនាញ បទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ និងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីក្រៅប្រទេស ដែលទាក់ទងវិស័យអប់រំខ្នាតជាតិ និងអន្តរជាតិ។
 • ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព និងវិន័យខ្ពស់។
 • សម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងមានស្ដង់ដារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ។
 • សិក្សាជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។
 • សម្ភារៈបង្រៀនទំនើបនិងទាន់សម័យ គ្រប់បន្ទប់បំពាក់ដោយ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ស្ពីគើរ និងប្រព័ន្ធ TV LED, Projector ជាដើម។
 • ទីធ្លាកុមារលេងកម្សាន្តធំទូលាយ ប្រកបដោយផាសុខភាព មានកម្រាលឥដ្ឋការពារមិនឱ្យរអិលដួល និងមានសួនផ្កាជាដើម។
 • មានទីលានបាល់ទាត់ បាល់បោះ និងវាយសី និងបន្ទប់ហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនសាលាទៀតផង។
 • មានថ្នាក់បំនិនជីវិត ទទូលបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងជំនាញជាក់ស្ដែង ថែមទាំងមានបន្ទាប់បណ្ណាល័យ បន្ទប់របាំដូរតន្ត្រី បន្ទប់ពិសោធន៍ បន្ទប់គេហកិច្ច (ថ្នាក់ធ្វើម្ហូប រោងជាងជួសជុល បន្ទប់កាត់ដេរជាដើម)។
 • មានសេវាកម្មរថយន្តដឹកសិស្ស ម៉ាត និងមានអាហារដ្ឋានបែបបរទេស និងបែបខ្មែរជាដើម។
 • មានបន្ទប់សាលប្រជុំធំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យខ្មែរ និងថ្នាក់បឋម មានជំនួយការគ្រូក្នុងថ្នាក់ជួយមើលខុសត្រូវ។
 • មានទូទុកដាក់សម្ភារៈ (Lockers) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងពិន្ទុយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ថែមទាំងអាចឆែកមើលលទ្ធផលប្រលង តាមទូរស័ព្ទបានទៀតផង៕

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការសិក្សានៅសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ?៖

 • ព្រោះជាសាលាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងពោរពេញដោយជំនាញ បទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ និងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីក្រៅប្រទេស ដែលទាក់ទងវិស័យអប់រំខ្នាតជាតិ និងអន្តរជាតិ។
 • ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព និងវិន័យខ្ពស់។
 • សម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងមានស្ដង់ដារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ។
 • សិក្សាជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។
 • សម្ភារៈបង្រៀនទំនើបនិងទាន់សម័យ គ្រប់បន្ទប់បំពាក់ដោយ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ស្ពីគើរ និងប្រព័ន្ធ TV LED, Projector ជាដើម។
 • ទីធ្លាកុមារលេងកម្សាន្តធំទូលាយ ប្រកបដោយផាសុខភាព មានកម្រាលឥដ្ឋការពារមិនឱ្យរអិលដួល និងមានសួនផ្កាជាដើម។
 • មានទីលានបាល់ទាត់ បាល់បោះ និងវាយសី និងបន្ទប់ហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនសាលាទៀតផង។
 • មានថ្នាក់បំនិនជីវិត ទទូលបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងជំនាញជាក់ស្ដែង ថែមទាំងមានបន្ទាប់បណ្ណាល័យ បន្ទប់របាំដូរតន្ត្រី បន្ទប់ពិសោធន៍ បន្ទប់គេហកិច្ច (ថ្នាក់ធ្វើម្ហូប រោងជាងជួសជុល បន្ទប់កាត់ដេរជាដើម)។
 • មានសេវាកម្មរថយន្តដឹកសិស្ស ម៉ាត និងមានអាហារដ្ឋានបែបបរទេស និងបែបខ្មែរជាដើម។
 • មានបន្ទប់សាលប្រជុំធំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យខ្មែរ និងថ្នាក់បឋម មានជំនួយការគ្រូក្នុងថ្នាក់ជួយមើលខុសត្រូវ។
 • មានទូទុកដាក់សម្ភារៈ (Lockers) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងពិន្ទុយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ថែមទាំងអាចឆែកមើលលទ្ធផលប្រលង តាមទូរស័ព្ទបានទៀតផង៕

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការសិក្សានៅសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ?៖

 • ព្រោះជាសាលាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងពោរពេញដោយជំនាញ បទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ និងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីក្រៅប្រទេស ដែលទាក់ទងវិស័យអប់រំខ្នាតជាតិ និងអន្តរជាតិ។
 • ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព និងវិន័យខ្ពស់។
 • សម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងមានស្ដង់ដារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ។
 • សិក្សាជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។
 • សម្ភារៈបង្រៀនទំនើបនិងទាន់សម័យ គ្រប់បន្ទប់បំពាក់ដោយ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ស្ពីគើរ និងប្រព័ន្ធ TV LED, Projector ជាដើម។
 • ទីធ្លាកុមារលេងកម្សាន្តធំទូលាយ ប្រកបដោយផាសុខភាព មានកម្រាលឥដ្ឋការពារមិនឱ្យរអិលដួល និងមានសួនផ្កាជាដើម។
 • មានទីលានបាល់ទាត់ បាល់បោះ និងវាយសី និងបន្ទប់ហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនសាលាទៀតផង។
 • មានថ្នាក់បំនិនជីវិត ទទូលបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងជំនាញជាក់ស្ដែង ថែមទាំងមានបន្ទាប់បណ្ណាល័យ បន្ទប់របាំដូរតន្ត្រី បន្ទប់ពិសោធន៍ បន្ទប់គេហកិច្ច (ថ្នាក់ធ្វើម្ហូប រោងជាងជួសជុល បន្ទប់កាត់ដេរជាដើម)។
 • មានសេវាកម្មរថយន្តដឹកសិស្ស ម៉ាត និងមានអាហារដ្ឋានបែបបរទេស និងបែបខ្មែរជាដើម។
 • មានបន្ទប់សាលប្រជុំធំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យខ្មែរ និងថ្នាក់បឋម មានជំនួយការគ្រូក្នុងថ្នាក់ជួយមើលខុសត្រូវ។
 • មានទូទុកដាក់សម្ភារៈ (Lockers) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងពិន្ទុយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ថែមទាំងអាចឆែកមើលលទ្ធផលប្រលង តាមទូរស័ព្ទបានទៀតផង៕

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសការសិក្សានៅសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ?៖

 • ព្រោះជាសាលាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។
 • ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងពោរពេញដោយជំនាញ បទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ និងមានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីក្រៅប្រទេស ដែលទាក់ទងវិស័យអប់រំខ្នាតជាតិ និងអន្តរជាតិ។
 • ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព និងវិន័យខ្ពស់។
 • សម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងមានស្ដង់ដារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ។
 • សិក្សាជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។
 • សម្ភារៈបង្រៀនទំនើបនិងទាន់សម័យ គ្រប់បន្ទប់បំពាក់ដោយ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ស្ពីគើរ និងប្រព័ន្ធ TV LED, Projector ជាដើម។
 • ទីធ្លាកុមារលេងកម្សាន្តធំទូលាយ ប្រកបដោយផាសុខភាព មានកម្រាលឥដ្ឋការពារមិនឱ្យរអិលដួល និងមានសួនផ្កាជាដើម។
 • មានទីលានបាល់ទាត់ បាល់បោះ និងវាយសី និងបន្ទប់ហាត់កីឡាកាយសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនសាលាទៀតផង។
 • មានថ្នាក់បំនិនជីវិត ទទូលបាននូវការអនុវត្តជាក់ស្ដែង និងជំនាញជាក់ស្ដែង ថែមទាំងមានបន្ទាប់បណ្ណាល័យ បន្ទប់របាំដូរតន្ត្រី បន្ទប់ពិសោធន៍ បន្ទប់គេហកិច្ច (ថ្នាក់ធ្វើម្ហូប រោងជាងជួសជុល បន្ទប់កាត់ដេរជាដើម)។
 • មានសេវាកម្មរថយន្តដឹកសិស្ស ម៉ាត និងមានអាហារដ្ឋានបែបបរទេស និងបែបខ្មែរជាដើម។
 • មានបន្ទប់សាលប្រជុំធំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ។
 • ថ្នាក់មត្តេយ្យខ្មែរ និងថ្នាក់បឋម មានជំនួយការគ្រូក្នុងថ្នាក់ជួយមើលខុសត្រូវ។
 • មានទូទុកដាក់សម្ភារៈ (Lockers) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្ស ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងពិន្ទុយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ថែមទាំងអាចឆែកមើលលទ្ធផលប្រលង តាមទូរស័ព្ទបានទៀតផង៕

Enrollment

តារាងតម្លៃសិក្សាថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤  គឺដូចគ្នានឹងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ដដែល

 

តារាំងបញ្ចុះតម្លៃ ២០% + ឯកសណ្ឋាន ពីរឈុត សម្រាប់ថ្នាក់ខ្មែរ

 

Accommodation

Khmer Term Academic

Subjects To Learn

Management Organization Chart

Other Information

News & Activities

កម្មវិធីជជែកដេញដោលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុសលម្ព័ន្ធ

កម្មវិធីជជែកដេញដោលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុសលម្ព័ន្ធ

ថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦រតនគិរី ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីជជែកដេញដោលរបស់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅកុសលម្ព័ន្ធ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ 29 July, 2022The Debate of the Tribal School Students held on 29 July,...

ថវិកាចំនួន ២លានរៀល ជាសណ្តានទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយក ជុំ សន្យា បានប្រគល់ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសាលាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។

ថវិកាចំនួន ២លានរៀល ជាសណ្តានទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយក ជុំ សន្យា បានប្រគល់ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសាលាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។

ថវិកាចំនួន ២លានរៀល ជាសណ្តានទឹកចិត្តរបស់លោកអគ្គនាយក ជុំ សន្យា បានប្រគល់ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យសម្តេចឪ សម្តេចម៉ែ ដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសាលាវិទ្យាល័យផ្ទាល់។

បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា

បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា

បន្ទប់ពិសោធន៍កំព្យូទ័រ VRចំនួន២៤គ្រឿង ត្រូវបានគេបំពាក់ឡើងសម្រាប់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ សាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាចិន ជុំ សន្យា សម្រាប់បូកបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ចំណេះទូទៅ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន។ គិតជាសាច់ប្រាក់ VR ២៤គ្រឿងនេះ គឺ ជាង១០,០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក (ជាង១ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)