ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃMOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group

6 Apr, 2022 | News & Events

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃ MOU រវាង CamTech និង Tribal Education Group។ MOU មួយនេះជាផ្លូវសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី១២ ទាំងនិន្ទេសល្អ និងនិន្ទេសមធ្យម ដើម្បីបានអាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យខ្នាតអន្តរជាតិ CamTech។

អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះនៅក្នុងMOUមួយនេះគឺ សាកលវិទ្យាល័យ CamTech បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ទៅ Top5 ចំនួន៥នាក់ និង៧៥% ចំនួន១០នាក់ និង៥០% ចំនួន១០នាក់ ចំនួន៤ឆ្នាំ ដែលគិតជាសាច់ប្រាក់ទៅស្មើរនឹង ៣០០,០០០$ (សាមសិបម៉ឺនដុល្លារ)។