សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា!

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា!

សូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា! ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ វិសាខបូជា គឺជាការរំលឹកដល់ព្រឹតិ្តការណ៍ធំៗចំនួន៣ គឺថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតម ទ្រង់បានប្រសូត បានត្រាស់ដឹង...

វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

វគ្គសិក្សាទី៤០ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៤០ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៤០ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ១៧-មិថុនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ២៦-សីហា-២០២៤ 👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ........................

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ២”

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ២”

វគ្គសិក្សា "ឆមាសទី២ វគ្គ២" -ចាប់ផ្តើម៖ ០៣-មិថុនា-២០២៤ -បញ្ចាប់៖ ២០-សីហា-២០២៤ .................. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

សាលារៀនចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ មានបង្រៀនម៉ោងសិល្បៈរបាំ Free បន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស

សាលារៀនចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ មានបង្រៀនម៉ោងសិល្បៈរបាំ Free បន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស

សាលារៀនចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ មានបង្រៀនម៉ោងសិល្បៈរបាំ Free បន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២ រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ-អង្គារ នៅវេលាម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៥ -ចំពោះការចុះឈ្មោះ គឺនៅការិយាល័យផ្ដល់ពត៌មាន -ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះនៅ ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤...

លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរ

លិខិតអបអរសាទរ សូមអបអរសាទរ និងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះ យុវសិស្ស គឹម សុក្រឹត នៃសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ក្នុងឱកាសដែលប្អូនទទួលបានលេខ ១ ក្នុងការប្រលងផ្នែក តែងនិពន្ធ (ថ្នាក់ក្រុង) .................. *រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស)...

វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៥ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ …………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៩ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស 👉 ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ 👉 បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ 👉 ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) ចាប់ផ្ដើម៖ ២៦-មិនា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ១២-មិថុនា-២០២៤ បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ........................

កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ

កម្មវិធី App របស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ .................. *រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) *មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...