អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

អបអរសាទរ ចំពោះយុវសិស្សថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តពិត និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គមដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០២៣ ................. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១

ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១

ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ឆមាសទី២ វគ្គ១ _ចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤ _បញ្ចប់វគ្គនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ .................. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស”

វគ្គសិក្សា “ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស”

វគ្គសិក្សា "ឆមាសទី២ វគ្គ១ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៤ និងថ្នាក់ទី៥ពិសេស" -ចាប់ផ្តើម៖ ០៤-មិនា-២០២៤ -បញ្ចាប់៖ ២៤-ឧសភា-២០២៤ .................. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន

វគ្គសិក្សាទី១៤ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ …………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាទី៣៨ សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ……………….. រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ នៅទីក្រុង Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេស ……………… រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

កម្មវិធី Kids International  កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា

កម្មវិធី Kids International កម្មវិធីពិសេសសិក្សាលើ ២ ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន) ចាប់ផ្ដើម៖ ១៥-មករា-២០២៤ បញ្ចប់៖ ២៥-មិនា-២០២៤ បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស បញ្ចុះតម្លៃ ២៥% សម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិន ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ ........................

សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន

សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន

សកម្មភាពទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិន ................ រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...

Archeology and Restoration Training

Archeology and Restoration Training

Archeology and Restoration Training របស់សិស្សានុសិស្សចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេសចិនរបស់សាលាកុលសម្ព័ន្ធ ................ រៀននៅសាលាកុលសម្ព័ន្ធ ចេះបីភាសា (ខ្មែរ ចិន និង/រឺក៏ភាសាអង់គ្លេស) មិនមានការតម្លើងថ្លៃសិក្សាទាំងកម្មវិធីខ្មែរ ចិន...