ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ

17 Jun, 2022 | News & Events

ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ និងសាលាភាសាបរទេសកុលសម្ព័ន្ធ។ ក្រុមជំនាញមួយក្រុមនេះ គឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងឆែកឆេររាល់ការចេញចូលរបស់សិស្សានុសិស្ស ក្រុមគ្រួសារកុលសម្ព័ន្ធ និងលោកអ្នកអាណាព្យាបាល ដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា៕