ដំណើរកម្សាន្ត និងទស្សនៈកិច្ចសិក្សារទៅកាន់ CamTech

27 Jun, 2022 | News & Events

ដំណើរកម្សាន្ត និងទស្សនៈកិច្ចសិក្សារទៅកាន់ CamTech របស់សិស្សានុសិស្សសាលាចំណេះទូទៅកុលសម្ព័ន្ធ ចំនួន៣ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២៧, ២៨ និង២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ដែលពោរពេញទៅដោយចំណេះដឹង ភាពសប្បាយរីករាយ និងរយលានអនុស្សាវរីយ៍៕